Mouvman 
revolisyon kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite avè w!


                         

Mwen kadanse paske nou fè kò ak legzistans sou kadans vital nou anmouvman lib | zèv atis Alfred Alexander Gockel

Mouvman revolisyon kadanse nou avè w, lespri nou ak memwa nou anmouvman elevasyon amonize

Nou se mouvman angaje.

 Nou fè kò ak legzistans anmouvman elevasyon amonize angaje.
Nou se lajwa fondamental rit vital nou anmouvman elevasyon amonize angaje.

Se bèl plezi tout bon pou mwen sèvi nou nan espas kwaze chemen sila a.

Se privilèj nou pou nou santi pwisans mouvman revolisyon kadanse prezans total nou nan jounen sa a.  

N ap devlope lakonesans tèt nou pi plis, antanke gadyen esans sakre kadanse nou. N ap jwi ekilib ak entegrite nan lajwa revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

N ap aprann kadanse esans sakre nou ak pwisans enèji lavi nou. 

Nou nan pataj ak konviksyon tout fòs grandè enèji pozitif lespri nou. Nou se youn.

N ap mache konnen sou fòs revolisyon kadanse w, epi enpòtans tradisyon kadanse nou

N ap resevwa epi simaye pawòl enspirasyon pou vanse revolisyon kadanse esans nou

N ap rejwenn tout kominote epi entegre lemonn entye ak Boutik nou ki louvri sou planèt la.

N ap rejwenn, epi pataje, pi fò, pi fon, limyè nou toujou ye.


« Mache, epi chemen va louvri. » ~ Pwovèb Zen | « Tout bagay kòmanse ak yon lide.» ~ Tilarenn Solèy

Eksperyans, angajman, defi, lanmou ak lajwa nou pataje ak anpil respè, bay pwòp tèt nou limyè epi klere lakou lakay nou ak anpil lòt lakou.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadans ou...

Paske nou tout bezwen LANMOU, EKILIB ak ENTEGRITE pou tout tan. Kidonk annou pataje. Annou voye monte enèji bèl tèt ansanm k ap vin yon kokenn fòs (egregò) lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite.

*egregò: Yon egregò fèt ak kouran yon lide ki menmen pwisans tèt ansanm. Lè anpil moun reyini nan yon bi komen ak menm konsyans, menm entansite, yo devlope epi yo repann pwisans enèji komen sa a.

Imajine...

° Pwisans enèji komen lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite k ap mete kaba kèlkeswa fòm tout laperèz...

° Pwisans enèji komen lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite k ap mete kaba move mès fè lagè tout kote, tout jan...

° Pwisans enèji komen lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite k ap voye monte mèvèy vèvèy mouvman revolisyon kadanse esans nou...

Tout bagay kòmanse ak yon lide.

Swiv angajman inevitab depi tout tan pou presève anviwònman endividyèl epi kolektif ki djanm ak lanmou, respè ak lajwa, ekilib epi entegrite konsyans pwisans esans sakre kadanse nou pou tout jenerasyon ki swiv leve grandi kè ak nanm, kò, tèt ak lespri an elevasyon amonize.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadanse ou...
(Ekri ant 400 epi 10 000 mo. Rakonte eksperyans ou, angajman w, defi w, lanmou ak lajwa w. Ou ka mete 4 foto tou. Pou video, mete lyen an kote ou vle nan tèks ou ekri a. Ou ka email nou video w tou nan artpreneure@gmail.com. Nou revize chak pwopozisyon ak anpil atansyon anvan nou piblye.) 

Chak pataj bay yon patisipasyon pou tiraj kado:
LIV POU NOU PIRIFYE
(disponib an fransè epi an anglè)
+ YON TI KOZE AK SÈ M
(ayisyen/fransè/anglè)
+ KAT AKÒ TOLTÈK
(disponib an fransè epi an anglè + siyè an anglè ki rezime 4 akò yo).

Liv pou nou pirifye a, ede nou konprann poukisa pirifikasyon se premye etap pou nou viv tout limyè nou ye epi pi byen konprann misyon lavi nou. Yon Ti Koze Ak Sè m envite nou fè bon jan pale san prejije. Kat Akò Toltèk fòme, ak 4 ti fraz senp, yon resous fondamantal epi inivèsèl pou prezans total nou pou ekilib ak entegrite alawonnbadè. 

Chak pataj transmèt yon WI pou prezans total ou ak LANMOU, RESPÈ ak LAJWA, EKILIB epi ENTEGRITE alawonnbadè. Plis gen WI, plis vèvèy enèji egregò tèt ansanm mouvman revolisyon kadanse esans sakre nou sa posib.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadans ou!

Pataje la...

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans, fòs, angajman, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadanse w...

♥ Chimen limyè sa, sou mouvman revolisyon kadanse nou pou nou evolye ak entegrite esans sakre nou, se pou ou! ♥

Mwen kadanse, ou kadanse, nou bezwen kadanse esans nou!

SA NOU OZE PATAJE:

Jounen entènasyonal kadanse nou:
Mesaj Kebèk ak Louise Lecavalier
 
Mesaj kebèk pou jounen entènasyonal kadanse nou 2019 | Louise Lecavalier ak Québec Danse . Kadanse... Kadanse pou prezans nou Kadanse …

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

M ta renmen aprann kadanse tradisyon nou 
Depi m piti mwen renmen gade moun k ap danse vodou, k ap kadanse tradisyon nou yo. M te toujou reve danse menm jan an, se te anvi m pou m antre nan …

Pouki sa mwen pa chante epi danse ankò? 
Pa pi lwen ke jodi a, mwen tanmen yon refleksyon sou renmen danse. Mwen te renmen danse, mwen te toujou ap chante epi danse. Lè m t gen 14 rekòt kafe …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...

Damou ak byennèt epi lafòm total ou viv anmouvman natirèl...

Damou ak fòs vibrasyon entegrite kadanse w...

Damou ak koneksyon w sou kadans mouvman w ki mennen ekilib, ki pèmèt liannaj pou nou rasanble fòs nou, pou nou kole zepòl...

Damou ak resonans pawòl enspirasyon pou nou vanse mouvman revolisyon kadanse esans ou ak vèvèy mèvèy elevasyon lespri nou...

Damou ak chalè nan kè w lè w ap swiv fòs pasyon dife lespri w nan kadanse esans ou...

Damou ak bèl mèvèy kò w anmouvman...

Damou ak lajwa rit enèji vital ou...

Ou se vèvèy mèvèy kadanse esans ou

Vèvèy mèvèy kadanse esans ou kenbe gwo kokenn fòs ak pwisans.

Vèvèy mèvèy kadanse esans ou, se pwisans ki pèmèt ou jwenn ekilib ak tout sa ki abite w.

Pwisans sa a se yon koneksyon fòmidab kè ak nanm, kò, tèt ak lespri.

Kadanse esans ou se pwisans swen tèt ou ak pouvwa konkèt tèt ou san mezi, san limit.

Nou gen toujou pou nou fè eksperyans jis ki pwofonde ak pwisans epi ki dimansyon kadanse esans nou ka fè nou touche.

Nou gen toujou pou nou eksplore tout posibilite nou pou nou mete limyè sou tout rèv ak reyalite epi fè tout moun rete bèbè ak lakontantman, pwòp tèt nou tou.

Nou gen toujou pou nou vibre ak tout fòs, fleksibilite, finès epi kapasite nou san limit kote esans nou kore vèvèy mèvèy nan tout defi. 

Nou gen toujou pou nou metrize tout pouvwa kè ak nanm, kò, tèt ak lespri nou ka rive jwenn sou zèl kadanse esans nou.

Nou gen toujou pou nou byen konprann vèvèy mèvèy kadanse esans nou kenbe pou soulaje epi retire malèz ak maladi ki pou brime kè ak nanm nou, kò, tèt ak lespri nou.

Nou gen toujou pou nou deplwaye tout grandè vèvèy kadanse esans nou epi jwenn ak grandè vèvèy mèvèy nou ye.

Nou gen toujou pou nou wè aklè limyè revolisyon sosyal, ekonomik, kiltirèl, politik epi espirityèl kadanse esans nou kenbe ak tout pwisans ekilib kè ak nanm, kò, tèt ak lespri nou.

Kadanse esans ou se pwisans swen tèt ou ak pouvwa konkèt tèt ou san mezi, san limit

Mouvman revolisyon kadanse w ak lespri epi memwa nou anmouvman elevasyon amonize

Ou se pwofonde pwòp tèt ou, ou pa fèt pou w chita nan okenn kategori.

Ou se kokenn vèvèy mèvèy! Ou se alafwa atis, zèv epi sijè.

Ou se kreyasyon ki toujou ap evolye. Ou se mouvman iltim ki transande tout tan.

Kadanse esans ou se plezi lakonesans ké ak nanm, kò, tèt ak lespri ou ki mennen fòs evolisyon natirèl ki fè nou grandi tout bon.

Vèvèy mèvèy kadanse esans nou se miwa lespri nou paske kadanse nou se mouvman epi mouvman pa nan bay manti.

Paske li mete nou fas-a-fas ak esans lespri nou se yon rezon fondamantal poukisa mouvman revolisyon kadanse esans nou esansyèl sou chemen ekilib ak entegrite.

Nou sou chemen otantik. 

Isit la a, se bèl kote pou nou pataje pou nou engaje mouvman revolisyon kadanse esans nou.

Eksperyans, angajman, defi, lanmou ak lajwa nou pataje ak anpil respè, bay pwòp tèt nou limyè epi klere lakou lakay nou ak anpil lòt lakou.♥
Limyè kadanse nou pou ou...Eksperyans, angajman, defi, lanmou ak lajwa nou pataje ak anpil respè, bay pwòp tèt nou limyè epi klere lakou lakay nou ak anpil lòt lakou.♥

Mouvman revolisyon kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite, avè w 

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadans ou! 
♥ Chimen limyè sa, sou mouvman revolisyon kadanse nou pou nou evolye ak entegrite esans sakre nou, se pou ou! ♥

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans, fòs, angajman, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadanse w...

♥ Chimen limyè sa, sou mouvman revolisyon kadanse nou pou nou evolye ak entegrite esans sakre nou, se pou ou! ♥

Mwen kadanse, ou kadanse, nou bezwen kadanse esans nou!

SA NOU OZE PATAJE:

Jounen entènasyonal kadanse nou:
Mesaj Kebèk ak Louise Lecavalier
 
Mesaj kebèk pou jounen entènasyonal kadanse nou 2019 | Louise Lecavalier ak Québec Danse . Kadanse... Kadanse pou prezans nou Kadanse …

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

M ta renmen aprann kadanse tradisyon nou 
Depi m piti mwen renmen gade moun k ap danse vodou, k ap kadanse tradisyon nou yo. M te toujou reve danse menm jan an, se te anvi m pou m antre nan …

Pouki sa mwen pa chante epi danse ankò? 
Pa pi lwen ke jodi a, mwen tanmen yon refleksyon sou renmen danse. Mwen te renmen danse, mwen te toujou ap chante epi danse. Lè m t gen 14 rekòt kafe …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma
prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity


ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy!
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak verite lasante epi entegrite diyite nou. Nou jwenn sa nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou, nan mouvman revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Se mouvman revolisyon kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib epi entegrite alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout kadanse lavi ak tout nan tout. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman revolisyon prezans total ou se sous lanmou, ekilib ak entegrite alawonnbadè depase tan pou nou pi byen viv.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Kadanse lanmou, ekilib ak entegrite alenfini.

Onè Nana nou! Onè Baba nou! Onè Zansèt nou yo! Onè Legba! 

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou nouri kannal bon jan kominikasyon pozitif. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak fòs esans sakre prezans total nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans epi toujou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou konprann tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje ak kè leje kote pou nou aprann jwenn toujou plis lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite.

Nou ede nou louvri chimen pou pitit fi ak pitit gason nou toujou viv ak amoni kè ak nanm, kò, tèt ak lespri. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite diyite nou epi kite eritaj abondans, revolisyon lanmou, ekilib ak entegrite, fòs gadyen esans sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.

° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts


                         


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.