° Kado pou ou ak revolisyon lanmou, respè, kouraj

Lavi deplwye ak moman...

Jwi ti kado sa a tankou yon imaj esans ou.

Jwi rit bèl amoni chak enspirasyon revolisyon kadanse nou ak foto epi zèv orijinal Christian (Kristo) Nicolas.

Mwen menm, Tilarenn Solèy, mwen envite w kadanse lajwa fondamental revolisyon prezans total ou.

Mwen envite w vibre ak tout enèji vital ou. Mwen envite w viv chalè chak moman ak lanmou, respè, kouraj.

Mwen envite w jwi lajwa fondamantal swen tèt ou pou konkèt tèt ou sou wout ekilib epi amoni alawonnbadè.

Mete w pare pou resevwa...

Antoutonè,

Tilarenn Solèy,
apranti etnològ kadanse nou ♥


° À toi en révolution amour, respect, courage

La vie se déploie en moments...

Approprie-toi ce petit cadeau telle un miroir de ton essence.

Approprie-toi le rythme de chaque citation révolutionnaire en agréable harmonie visuelle avec les photographies et œuvres originales de Christian (Kristo) Nicolas.

Moi, Tilarenn Solèy, je t’invite à danser la puissance révolutionnaire de ta pleine présence en joie fondamentale.

Je t’invite à vibrer de toute ton énergie vitale dans tous les aspects de ta vie. Je t’invite à vibrer avec amour, respect, courage.

Je t’invite à habiter chaque instant et chaque moment en joie fondamentale de soin de soi à la conquête de soi vers équilibre et harmonie en tout.

Sois prêt.e à recevoir...

Chaleureusement,

Tilarenn Solèy,
apprentie danse ethnologue ♥


° To you in revolution of love, respect, courage

Life is made of moments...

Enjoy this little gift like a mirror of your essence.

Enjoy the rhythm of every revolution inspiration quote in visual harmony with the original photographs and artworks of Christian (Kristo) Nicolas.

Me, Tilarenn Solèy, I invite you to embrace the fundamental joy of your total presence revolution.

I invite you to fully stir your vital energy in all aspects of your life. I invite you to live every moment in vibrant love, respect, courage.

I invite you to BE mindfully present with joyful self-care to self conquest towards balance and harmony in all.

Open up to receive...

Warmly,

Tilarenn Solèy,
dance ethnologist apprentice ♥


° Resevwa kado 5 moman revolisyon prezans total nou/ ° Reçois 5 moments de pleine présence en citations révolutionnaires/ ° Get a gift of 5 revolution dance quotes, moments of total presence

Pawòl revolisyon Kadanse Nou   >   Citations de danses en révolution   >   Revolution dance quotes   >   Kado


telechaje

telechaje kado gratis ou la

° Nou se sous lavi lè nou kadanse nanm louvri, lib
 Tilarenn Solèy

(plis pawòl revolisyon kadanse nou)

télécharge

télécharge ton cadeau gratuit ici

° Nous sommes sources de vie comme nous dansons l'âme libre
~  Tilarenn Solèy

(plus de citations de danses en révolution)

download

download your free gift here

° We are sources of life as we dance soul free  
~  Tilarenn Solèy

(more revolution dance quotes)

° kadanse prezans total ou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magique/| ° Dance your mindful total presence - magic moments | revolisyon kadansenou.com

° pou ou ak revolisyon lanmou, respè, kouraj 

° à toi en révolution amour, respect, courage 

  ° to you in revolution of love, respect, courage

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity