Kadanse w...


                    

Kadanse w ak vitalite esans sakre w se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou w viv pwisans prezans total ou nan tout mouvman w.

Ekilib ak entegrite w sere nan pwisans konsyans ou se gadyen esans sakre w.

Pwisans konsyans esans chak mouvman w menmen ou pi byen viv baz revolisyon kiltirèl prezans total ou nan chak moman.Anliyen w ak lesansyèl. Pwofonde aspirasyon fondamantal ou nètale. Fè kò ak kè w sou ritm esans sakre w. Angaje w ak lajwa pwisans entèn ekilib ou ki toujou ap fèt.

Mwen envite w fouye lakonesans ak byen konprann ou sou ritm esans sakre w.

Mwen pwopoze w pataje pou nou pi byen konprann ansanm epi deplwaye lajwa fondamantal eritaj kadanse prezans total nou. 

Anliyen w ak lesansyèl. Pwofonde aspirasyon fondamantal ou nètale. Fè kò ak kè w sou ritm esans sakre w. Angaje w ak lajwa pwisans entèn ekilib ou ki toujou ap fèt.

Kadanse w mete w djanm ak lajwa fondamantal tout verite w tout bon pou w viv entegrite ekilib langaj kè ak nanm ou, kò, tèt ak lespri w ki toujou ap fèt.

Lesansyèl se pataj aspirasyon fondamantal nou pwofonde nan kè lavi nou...

Chèche kontre verite lakonesans ak ouvèti pou w toujou ap vanse kesyon sou ekilib ou ki toujou ap fèt.

Mouvman w, kadanse w, ak kò w tankou ak pawòl ou, manbre langaj ou chwazi w ye.

Mouvman kadanse w kenbe pwisans revolisyon kiltirèl, espirityèl, politik, ekonomik epi sosyal.

Kite tout zèt ou viv chak moman.

Kite ritm nanm ou ba w zèl. 

W AP EVOLYE

  • pou nouri vibrasyon konsyans ou se gadyen esans sakre kadanse w

  • ak rekonesans pwisans enèji lavi w, esans lajwa fondamantal prezans total ou. 

  • ak entegre rit souf ou pou bawomèt swen tèt ou pou w pi byen konprann kijan pou w pi byen amonize ak enèji lavi, pou w pi byen viv chalè chak jou nan chak moman.

  • nan pataj ak milenè, jenerasyon X, Y epi Z pou nou kore konbit tèt ansanm epi lyannaj solidè.

  • pou manbre konfyans nan ekilib ak entegrite alawonnbadè k ap deplwaye natirèl kòm eritaj fondamantal nou kòmsadwa.

(Se bagay solid nèt lè nou kanpe djanm nan lakonesans konkèt tèt nou. Se mayifik lè nou ka aprann ansanm tout bon vre. Se ektraòdinè sa nou ka reyalize nan mete eksperyans nou, énèji, fòs, lanmou, respè ak lajwa nou an komen.)

NAN KÈ

  • espas lakay sa pou w poze, rechaje

  • espas akèy sa pou w pi byen rekonèt ou epi fè kò ak lajwa fondamantal konkèt tèt ou

  • espas limyè sa pou w remambre epi pi byen konprann Nou se Youn

  • espas pataj eritaj prezans total nou sa ak konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou
Ritm mouvman w, kadanse w, kò tankou ak pawòl ou, manbre langaj ou chwazi w ye. Kadanse enèji mouvman prezans total ou, revolisyon lanmou, ekilib ak entegrite gadyen esans sakre kadanse nou. | Zèv atis Reginald Nazaire / NAZAREGIRitm mouvman w, kadanse w, kò tankou ak pawòl ou, manbre langaj ou chwazi w ye. Kadanse enèji mouvman prezans total ou, revolisyon lanmou, ekilib ak entegrite gadyen esans sakre kadanse nou. | Zèv atis Reginald Nazaire / NAZAREGI

Kadanse w se flanm tou limen w...


  Ou bezwen pataje defi w.

  Ou bezwen anliyen w ak lesansyèl.

  Ou bezwen fè kò ak kè w.

♥ Ou bezwen pwofonde aspirasyon fondamantal ou nètale.

  Ou bezwen viv aklè tout verite w tout bon.

  Ou bezwen balanse ekilib kò ak lespri ou.

  Ou bezwen tolerans toutotan ak disiplin pou nou pi byen ko-evolye nan linivè.

  Ou bezwen kadanse lanmou, respè ak lajwa, entegrite pwisans entèn ekilib ou ki toujou ap fèt.

Ou bezwen pataje defi w. Ou bezwen anliyen w ak lesansyèl. Ou bezwen fè kò ak kè w. Ou bezwen pwofonde aspirasyon fondamantal ou nètale. Ou bezwen viv aklè tout verite w tout bon.

Ou bezwen balanse ekilib kò ak lespri w. Ou bezwen tolerans toutotan ak disiplin pou nou pi byen ko-evolye nan linivè. Ou bezwen kadanse lanmou, respè, je klè epi entegrite pwisans entèn ekilib ou ki toujou ap fèt. 

Tout ritm tradisyon kadanse ki genyen nan lemonn fèt pou reponn bezwen sa yo.

Tout moun gen kapasite rekonèt valè kadanse nou pou lavi nou.

kadanse nou pran sous divinite.

Kadanse nou mennem sou chimen gerizon.

Kadanse nou fòme kannal pou reyònman vibrasyon nou.

Kadanse nou depase sa je nou ka wè pou li transmèt nou egzistans lòt dimansyon. 

Fòs kadanse nou nouri fondas nanm nou.

Ènèji kadanse nou depase kò nou ak tan.

Ou dakò?

Pearl Primus di aklè kouman kadanse nou aprann nou dekouple tan an epi transande tout baryè ki kapab egziste:

"Ritm kadanse nou se pwofesè mwen, ak pasyans depi toujou, li montre mwen diyite, bèlte ak fòs ki genyen nan eritaj kiltirèl zansèt mwen yo, tankou yon pati esansyèl nan bèl eritaj tout limanite''.

~ Pearl Primus
My Statement in Accelerated Motion Dance History

Kijan ou jwi bèl eritaj konkèt tèt ou sila a tout bon?

Pa enkyete w de laj ou, abilite w ak fòm fizik ou. Ou kapab santi jouk nan zantray ou fòs eritaj konkèt tèt ou sila a epi entegre benefis yo, byen natirèl, atravè ritm.

Ou kapab santi jouk nan zantray ou fòs eritaj kadanse nou pote epi entegre benefis yo atravè ritm

Nou konnen ritm chita toupatou nan lavi nou. 

Rekonèt pwisans natirèl ritm anndan w, se viv chalè chak moman an amoni ak vibrasyon souf ou. 

Nou bay tèt nou mwayen pou nou pran plis konsyans ak jès senp tankou rityèl respirasyon, antrennman, obsève lanati, mete nou anmouvman, mache, kadanse.

Ou devlope tout potansyèl kapasite enèji lavi w ak ritm

3 kle esansyèl...

 Ou vle gen plis anpriz sou tan yo ak pwòp tan w.

Ou vle plis estim ak konfyans.

Ou vle pran pi bon swen tèt, kò w ak anvirònnman w.

Ou vle jwi lajwa lakontantman viv aklè tout verite w tout bon.

Ou vle toujou pi byen kadanse sou ritm lanmou, respè, je klè epi entegrite pwisans entèn ekilib ou ki toujou ap fèt.

Ou vle gen plis anpriz sou tan yo ak pwòp tan w. Ou vle plis estim ak konfyans. Ou vle pran pi bon swen tèt, kò w ak anvirònnman w. Ou vle jwi lajwa lakontantman viv aklè tout verite w tout bon. Ou vle toujou pi byen kadanse sou ritm lanmou, respè, je klè epi entegrite pwisans entèn ekilib ou ki toujou ap fèt.

3 kle kenbe pwisans eritaj lafòm total kapital epi byennèt ou k ap reyonnen alawonnbadè nan tout aspè lavi w.

3 kle esansyèl pou revolisyon kadanse lanmou, respè ak entegrite: prezans, apresye, entegre

3 kle ki toujou esansyèl:

Ou devlope tout potansyèl kapasite enèji lavi w ak ritm, lè w prezan pou w aprann apresye epi entegre fòs ritm esans sakre kadanse w:

Ou prezan lè w la ak tout zèt ou, san prejije, san w pa dekoupe santiman w.

Ou aprann apresye sa ki fè tout kò w ak tout nanm ou reponn pozitif.

Ou kontinye aktive enèji pozifif ritm esans sakre w pou w plis pwofonde l.

Ou afine konsyans ritm kadanse w epi entegre fòs li toujou pi byen.

Prezans ou ak konsyans tout mouvman w pote fòs revolisyon pou w toujou apresye tèt ou pi byen epi reyònman w nan linivè.

Konsyans tout mouvman w ap avive pwisans fòs enteryè w, kè ak nanm nou, kò, tèt ak lespri w an amoni.

Ou jwi pwisans swen tèt ou pou konkèt tèt ou lè w entegre fòs prezans total ou ak tout pwodondè entegrite tout mouvman w.

Ou mache fèm nan chemen inivèsèl ak pi gran patrimwan ou. 

Kadanse esans ou, pwisans vital enèji sakre w, kle metrès prezans total ou. 

Pwisans kadanse w

Amoni ritm kè, kò ak lespri w kore amoni ak esans enfini enèji lavi w

Pran konsyans se zafè kò 

 ~ Françoise Dolto

Kapasite iltim kadanse w entegre ritm esans ou pou w kore djanm ak ki moun ou ye tout bon.

Annou byen konekte ak tout moun toupatou sou latè a. Annou fè aprantisaj nan eksperyans lan. Annou pataje richès la.

Annou bati ansanm yon revèy konsyans alenfini, pou nou pran plis konfyans epi apresye tèt nou pi byen ak reyalite prezans nou nan tout kilti nan lemonn epi nan linivè. 

Annou mache konnen sou tradisyon kadanse zansèt nou yo ak fason yo rive janbe nan mouvman tout kilti ak  atizay nan tout epòk sou planèt la.

Annou apresye lafwa ak mistè yo epi pwòp fondas nanm nou.

Nou tout louvri je nou sou tè sa a kòm yon kokenn mèvèy mirak. Se sa nou toujou ye.

Pi fò pase jan nou sanble epi diferans nou, nou tout konekte ak dlo, tè, dife, lè epi divinite.

Annou konekte kadanse nou pou nou entegre tout eleman nan lavi a pou nou kapab jwi, toujou pi byen, fondas nou, enèji lavi nou pou konkèt tèt nou.

Eritaj kadanse w, ritm nanm ou, se esans enfini enèji lavi w. Enèji lavi w se limyè nan tout aksyon w pou w byen kore amoni pwisans entèn ou.

Pale pawòl ou! Youn di lòt! Pataje nètale!

Poze kesyon, bay repons ou viv, kè w ak nanm ou, kò w ak lespri w santi. Kite maji kadanse w deplwaye.

Kapasite iltim kadanse w entegre ritm esans ou pou w kenbe djanm ak ki moun ou ye tout bon

Kadanse w...

♥ Chimen limyè sa, sou ritm mouvman revolisyon kiltirèl kadanse nou pou nou evolye ak entegrite esans sakre nou, se pou ou! ♥

Pataje vèvèy defi prezans total ou pou konkèt tèt ou. Depoze kadanse w!

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans, fòs, angajman, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadanse w...

♥ Chimen limyè sa, sou mouvman revolisyon kadanse nou pou nou evolye ak entegrite esans sakre nou, se pou ou! ♥

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma

ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy!
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak verite lasante epi entegrite diyite nou.

Nou jwenn sa nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou, sou ritm mouvman revolisyon kiltirèl pran swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Se mouvman revolisyon kiltirèl kadanse nou sou ritm respè, je klè epi entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.

Nou tout kadanse lavi ak tout bagay, tout kote epi tout moun. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi.

Mouvman revolisyon kiltirèl kadanse nou sou ritm esans sakre nou ak pwisans prezans total nou se sous pi byen viv alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Kadanse sou ritm respè, je klè, ak entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt alawonnbadè, alenfini.


Onè Nana nou yo! Onè Baba nou yo! Onè Zansèt nou yo! Onè Legba! 

Pou nou louvri pòt pou ede nou mete tout baryè atè, pou ede nou nouri kannal bon jan kominikasyon pozitif.

Pou nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon fè epi refè ekilib lavi a.

Pou nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse sou ritm respè, je klè epi entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt alawonnbadè.

Pou nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak fòs esans sakre nou.

Pou nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans sakre nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Pou nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans epi toujou kenbe angajman nou djanm ak verite esans sakre nou.

Pou nou ede nou konprann tèt nou toujou pi byen pou nou pa janm viv ak laperèz.

Pou nou ede nou vwayaje ak kè leje kote pou nou aprann kadanse toujou plis sou ritm respè, je klè, epi entegrite ekilib nou ki toujou ap fèt alawonnbadè.

Pou nou ede nou louvri chimen pou pitit fi ak pitit gason nou toujou viv ak amoni kè ak nanm, kò, tèt ak lespri yo.

Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite diyite nou epi kite eritaj abondans, revolisyon kadanse nou sou ritm respè, je klè epi entegrite ekilib pwisans gadyen esans sakre kadanse nou ki toujou ap fèt, pou tout jenerasyon, alawonnbadè.