Kadanse w...


                         

Kadanse w se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou w viv pwisans prezans total ou.

Ekilib ak entegrite w sere nan pwisans konsyans ou se gadyen esans sakre w.

Pwisans konsyans esans chak mouvman w menmen ou viv prezans total ou lib nan chak moman.

Anliyen w ak lesansyèl. Fè kò ak kè w. Pwofonde aspirasyon w nètale. Libere lajwa fondamantal lapawòl pwisans entèn ou. 

Kadanse esans ou, kle metrès prezans total ou lib, pwisans vital enèji sakre w

Kadanse w mete w djanm ak lajwa fondamantal ki moun ou ye pou w viv ekilib ak entegrite langaj kè ak nanm ou, kò, tèt ak lespri w.

Espas sila se chemen limyè prezans total ou ak enèji lavi w anmouvman lib, otantik.

Nou pataje ak lemonn antye, pi byen konprann ansanm epi deplwaye lajwa fondamantal eritaj kadanse prezans total nou. 

Anliyen w ak lesansyèl. Fè kò ak kò w. Pwofonde aspirasyon w nètale. Libere lajwa fondamantal lapawòl pwisans entèn ou.

Lesansyèl se pataj nan kè lavi nou

Isit la nou fouye lakonesans ak byen konprann.

Mouvman ou, kadanse ou, ak kò tankou ak pawòl, degaje langaj ou chwazi w ye.

Mouvman kadanse w kenbe pwisans revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik.

Kite tout zèt ou viv chak moman.

Kite rit nanm chak mo ba w zèl. 

OBJEKTIF NOU

  • Nouri vibrasyon konsyans ou se gadyen esans sakre kadanse nou

  • Rekonèt pwisans enèji lavi w, esans lajwa fondamantal prezans total ou lib. 

  • Entegre rit souf ou pou bawomèt swen tèt ou. Konprann kijan pou w pi byen touche enèji lavi w pou w pi byen viv chalè chak jou nan chak moman.

  • Pataje ak milenè, jenerasyon X, Y epi Z pou nou kore konbit tèt ansanm epi lyannaj solidè.

  • Deplwaye konfyans nan ekilib ak entegrite alawonnbadè ki vin eritaj natirèl kòmsadwa.

(Se bagay solid nèt lè nou kanpe djanm nan lakonesans konkèt tèt nou. Se mayifik lè nou ka aprann ansanm tout bon vre. Se ektraòdinè sa nou ka reyalize nan mete eksperyans nou, énèji, fòs, lanmou, respè ak lajwa nou an komen.)

ESPAS SILA

  • yon espas lakay pou w rechaje

  • yon espas akèy pou w poze, rekonèt ou epi fè kò ak lajwa fondamantal konkèt tèt ou

  • yon espas limyè pou prezans total ou onèt

  • yon espas pataj eritaj prezans total nou ak konsyans ou se gadyen esans sakre kadanse nou lib

Kadanse w...

  Ou bezwen fè kò ak kò w.

  Ou bezwen libere lajwa fondamantal lapawòl pwisans entèn ou.

  Ou bezwen anliyen w ak lesansyèl. Ou bezwen pwofonde aspirasyon ou nètale.

  Ou bezwen viv aklè tout sa ou ye tout bon.

  Ou bezwen pataje kwayans ou, kè sote w ak valè w.

  Ou bezwen balanse ekilib kò ak lespri ou.

  Ou bezwen tolerans toutotan ak disiplin pou nou pi byen ko-evolye nan linivè.

  Ou bezwen kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite. 

Ou bezwen fè kò ak kò w. Ou bezwen libere lajwa fondamantal lapawòl pwisans entèn ou. Ou bezwen anliyen w ak lesansyèl. Ou bezwen pwofonde aspirasyon w nètale. Ou bezwen viv aklè tout sa ou ye tout bon.

Ou bezwen pataje kwayans ou, kè sote w ak valè w. Ou bezwen balanse ekilib kò ak lespri w. Ou bezwen tolerans toutotan ak disiplin pou nou pi byen ko-evolye nan linivè. Ou bezwen kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite. 

Tout rit kadanse ki genyen nan lemonn fèt pou reponn bezwen sa yo.

Tout moun ka rekonèt valè kadanse nou pou lavi nou.

Li gen sous divinite.

Li bay gerizon.

Li founi kannal pou reyònman vibrasyon nou.

Li transmèt pi plis pase sa nou wè ak je nou. 

Fòs li nouri fondas nanm nou.

Ènèji li depase kò ak tan.

Ou dakò?

Pearl Primus di aklè kouman kadanse nou aprann nou dekouple tan an epi transande tout baryè ki kapab egziste:

"Rit kadanse nou se pwofesè mwen, ak pasyans depi toujou, 
li montre mwen diyite, bèlte ak fòs ki genyen nan eritaj kiltirèl zansèt mwen yo, tankou yon pati esansyèl nan bèl eritaj tout limanite''.

Pearl Primus
My Statement in Accelerated Motion Dance History

Pwisans kadanse w

Rit kè ak nanm ou ouvè sou esans enfini enèji lavi w

N ap konekte ak moun toupatou sou latè. N ap fè aprantisaj nan eksperyans lan. N ap pataje richès la.

N ap bati ansanm yon revèy konsyans alenfini

N ap pran plis konfyans pou nou apresye tèt nou ak prezans nou nan tout kilti nan lemonn epi nan linivè. 

N ap mache konnen tradisyon kadanse zansèt nou yo ak fason yo janbe rive nan mouvman tout kilti, atizay kontanporen epi modèn.

N ap apresye lafwa ak mistè yo, alòske nou kenben, oubyen nou reveye, pwòp fondas nanm nou.

Nou tout louvri je nou sou tè sa a kòm yon kokenn mèvèy mirak. Se sa nou toujou ye.

Pi lwen pase resanblans nou ak diferans nou, nou tout konekte ak dlo, tè, dife, lè epi divinite.

Nanm kadanse nou konekte nou pou nou entegre tout eleman ki nan lavi pou nou kapab jwi, toujou pi byen, fondas nou, enèji lavi nou pou konkèt tèt nou.

Eritaj kadanse w, rit nanm ou, se esans enfini enèji lavi ou. Enèji lavi ou se limyè nan tout aksyon ou pou w toujou touche pwisans entèn ou.

Kijan ou jwi bèl eritaj konkèt tèt ou sila a tout bon?

Pa enkyete w de laj ou, abilite w ak fòm fizik ou. Ou kapab santi jouk nan zantray ou fòs eritaj konkèt tèt ou sila a epi entegre benefis yo, byen natirèl, atravè rit.

Ou kapab santi jouk nan zantray ou fòs eritaj kadanse nou pote epi entegre benefis yo atravè rit

Nou konnen rit chita toupatou nan lavi nou. 

Rekonèt pwisans natirèl rit anndan w, se viv chalè chak moman an amoni ak vibrasyon souf ou. 

Nou bay tèt nou mwayen pou nou pran plis konsyans ak jès senp tankou rityèl lematen, antrennman, obsève lanati, mete nou anmouvman, mache, kadanse.


Ou devlope tout potansyèl kapasite enèji lavi w ak rit

3 kle esansyèl...

Ou bezwen fè kò ak kò w. Ou bezwen libere lajwa fondamantal lapawòl pwisans entèn ou. Ou bezwen anliyen w ak lesansyèl. Ou bezwen pwofonde aspirasyon w nètale. Ou bezwen balanse ekilib kò ak lespri w. Ou bezwen tolerans toutotan ak disiplin pou w pi byen ko-evolye nan linivè. Ou bezwen kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite alenfini.

Ou vle gen plis anpriz sou tan yo ak pwòp tan w. Ou vle plis estim ak konfyans. Ou vle pran pi bon swen tèt, kò w ak anvirònnman w. Ou vle jwi lajwa lakontantman ki moun ou ye tout bon. Ou vle toujou pi byen kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite.

3 kle kenbe pwisans eritaj lafòm total kapital epi byennèt ou k ap reyonnen alawonnbadè nan tout aspè lavi w.

3 kle esansyèl pou revolisyon kadanse lanmou, respè ak entegrite: prezans, apresye, entegre

3 kle ki toujou esansyèl:

Nou devlope tout potansyèl kapasite enèji lavi nou ak rit, lè nou prezan pou nou aprann apresye epi entegre fòs rit esans sakre kadanse nou:

Nou prezan lè nou la ak tout zèt nou, san prejije, san nou pa dekoupe sansasyon nou.

Nou aprann apresye sa ki fè tout kò nou ak tout nanm nou reponn pozitif.

Nou kontinye aktive enèji pozifif rit esans sakre nou pou nou plis pwofonde li.

Nou rafine konsyans rit kadanse nou epi entegre fòs yo toujou pi byen.

Prezans nou ak konsyans mouvman nou pote fòs revolisyon pou nou toujou apresye tèt nou pi byen epi reyònman nou nan linivè.

Konsyans mouvman nou kapab avive pwisans fòs enteryè nou, kè ak nanm nou, kò, tèt ak lespri nou an amoni.

Nou jwi pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou lè nou entegre fòs prezans total nou ak tout pwodondè entegrite mouvman nou.

Nou mache fèm nan chemen inivèsèl pi gran patrimwan nou. 

Kapasite iltim kadanse w mete w djanm ak ki moun ou ye tout bon

Pale pawòl ou! Youn di lòt! Pataje nètale!

Poze kesyon, bay repons ou viv, kè w ak nanm ou, kò w ak lespri w santi. Kite maji kadanse w deplwaye.

Kapasite iltim kadanse w mete w djanm ak ki moun ou ye tout bon

Pran konsyans se zafè kò 

 ~  Françoise Dolto

Kadanse w...

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadans ou! ♥
Limyè chemen mouvman revolisyon kadanse esans sakre nou sa pou ou...

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans ou, entansyon w, fòs ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze kadanse w...

Espas limyè mouvman revolisyon kadanse esans sakre nou sa pou ou...

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma
prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity


ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy!
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total epi entegrite diyite nou. Nou jwenn sa nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou, nan mouvman revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Se mouvman revolisyon kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib epi entegrite alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout, ak tout nan tout, kadanse lavi. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman revolisyon prezans total ou se sous lanmou, ekilib ak entegrite alawonnbadè depase tan pou nou pi byen viv.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Kadanse lanmou, ekilib ak entegrite alenfini.

Onè Nana nou! Onè Baba nou! Onè Zansèt nou yo! Onè Legba! 

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou nouri kannal bon jan kominikasyon pozitif. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak fòs esans sakre prezans total nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans epi toujou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou konprann tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan kote pou nou aprann jwenn toujou plis lanmou, respè ak lajwa, ekilib ak entegrite tout kote, tout jan.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè ak nanm, kò, tèt ak lespri. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite diyite nou epi kite eritaj abondans revolisyon lanmou, ekilib ak entegrite, fòs gadyen esans sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.

° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts


                         


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.