Nou se Youn

Nou se Youn pou nou soutni youn lòt solid! Namaste! Ase! Ayibobo!

"Nanm mwen onore nanm ou. Mwen onore nan ou kote tout linivè nan plas li.  Mwen onore prezans ou, entegrite, kreyativite, detèminasyon grandi w, limyè, lanmou, laverite, lajwa ak belte serenite andan w, paske yo andan m tou. Nan pataje tout sa, nou se youn. Nou ini ak enèji lavi."

Nou ka toujou la, youn pou lòt, ak enèji pozitif kadans kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou pou nou bati tèt ansanm (egregò) lanmou, respè, kouraj, lajwa, ekilib epi amoni

Menm jan ak enèji rasin Pye Bwa Lavi a, jan nou parèt se jan nou pran rasin andedan tankou deyò.

Pi piti ninik enèji lavi toujou file sou tout kouti tout tan.

Menm jan ak enèji rasin Pye Bwa Lavi a, mwen se oumenn epi tout moun epi tout bagay.

Mwen se oumenm epi tout moun ki vin konekte avèk nou, yon jan ou yon lòt, pre tankou lwen.

Eske w kwè nan abondans avèk lanmou epi entegrite, amoni konsyans mouvman nou, konpreyansyon pwofondè pwòp tèt nou, atravè ekilib mouvman kreyativite nou, respè nan rapò nou youn ak lòt epi kilti byennèt kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou?

Se konsa mwen wè aklè, mwen menm avè w, chak jou ak plis fòs.

Nou viv, n ap kadanse epi n ap pran rasin jan lide nou fèt. Se yon lwa fondamantal lanati. Nou fè pati lanati.

Chak ti mòso pawòl nou pataje, se yon eleman kle nan fondas pye bwa lavi nou k ap boujonnen oubyen yon pousyè zetwal k ap klere chemen an pi plis toujou.

Nou kapab kreye lakou byennèt ak richès total pou tout jenerasyon, kare pou nou tout kadanse revolisyon lanmou, respè, kouraj anfòm total kapital.

Lè w konprann li byen, esans kadanse lanmou, respè, kouraj pou konkèt tèt ou kenbe pouvwa revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik.Revolisyon kadanse lanmou, respè, kouraj verite nanm ou

Tout sa nou bezwen tou pre andan nou pou nou toujou an amoni ak boulòn ti katkat nou.

Tou pre pou nou entegre vitalite prezans total nou ak konsyans gadyen esans sakre kadanse nou.

Tou pre pou nou rekonèt pwisans kadanse esans sakre nou.

Tou pre pou swen tèt nou ki fè nou dibyen jouk nan nannan.

Tou pre pou kreyativite nou lib elibè.

Tou pre pou nou kreye byennèt ak richès total entegral.

Nou nan senplisite tout sa ki otantik ak zòrèy atantif. Nou nan senplisite alekout ak kè leje epi kè sensè.

prezan, appresye, entegre

Nou se youn lè nou prezan, nou aprann apresye epi entegre pwisans enèji lavi nou ki konekte ak linivè. Se baz vibrasyon nou pou byenèt nou emosyonèl, fizik, espirityèl. Se baz pou nou kreye valè sosyal epi ekonomik djanm pou tout jenerayon.

Ou bezwen kadanse revolisyon lanmou, respè, kouraj absoliman pou w kanpe ak ekilib epi amoni esans sakre kadanse nou alawonnbadè.

Nou se Youn pou nou bay youn lòt limyè nou

Konsyans gadyen esans sakre kadanse nou bay tèt nou limyè k ap klere lwen. Pye bwa lavi nou ap pouse epi boujonnen ak vibrasyon esans sakre nou tandike rasin nou ap vin pi solid. 

Nou se youn pou nou rekonèt byenfè revolisyon kadanse prezans total nou menm nan chemen ki pa toujou deja trase.

Nou se youn pou nou kadanse esans sakre nou pou nanm nou vibre ak lajwa prezans total nou nan tout aspè lavi nou.

Nou se youn pou nou viv chalè chak moman chaje ak kreyativite esans nou, prezans total nou, pasyon, ekilib epi amoni alawonnbadè.

Annou kreye lakou byennèt ak richès total entegral, yon moun alafwa, toujou konsekan nan tout nivo...jwèt timoun chaje ak lanmou!

Kijan nou kreye revolisyon lanmou, respè, kouraj, lajwa, ekilib epi amoni, mouvman byennèt ki mennen tèt ansanm (egregò)?

  1. Itilize fòs byenfè kadanse esans sakre w pou tabli baz ak kè yon fondasyon byennèt kè, kò, tèt, lespri epi nanm ki solid, depase tan.

  2. Pran konsyans ke sa ki toujou nan lespri w, se sa w ye epi se konsa w ap evolye.

  3. Manbre kouraj ou pou w pran opòtinite ak entegrite epi bati lidèchip ak bon jan ekzanp.

Kadanse esans ou, fòs gadyen esans sakre kadanse nou, kle metrès prezans total ou lib, chemen revolisyon lanmou, respè, kouraj.

Ou se yon eleman k ap ede Mouvman Gadyen Esans Sakre Kadanse Nou boujonnen.

Nou gen 20 ane nan kouti. N ap bati fondasyon Mouvman Gadyen Esans Sakre Kadanse Nou sou baz yon mouvman solidarite entènasyonal ak valè ki ankre nan respè tèt nou, tout lanati epi tout kilti ak fondas yo epi environman yo.

Tankou siwo rale myèl, yon menm vibrasyon pou rale nou tout.

Vibrasyon sila a, se lanmidon lakòl pou kenbe nou ansanm djanm, solidè, nan tout sa n ap fè.

Vibrasyon sila a, layite nan tout kè nou, anndan nannan nou, nan fon zantray nou.

Vibrasyon sila a, se fòs pou nou sanble kouray nan menm dyakout, kole zepòl pou kreye, vanse, pwogrese, fè reyònnen, manifeste tout fòs gadyen esans sakre kadanse nou, bèlte, enèji, ki lakay, nan zantray nou.

Vibrasyon sila a, se pou nou pataje, pou nou soutni youn lòt, li pa dwe ret antere, gaspiye...

Nou se souf lavi lè nou kadanse nanm louvri lib...

Nou se Youn pou nou soutni youn lòt solid! Namaste! Ase! Ayibobo!

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou! ♥
Limyè chemen mouvman revolisyon kadanse esans sakre nou sa pou ou...

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans ou, entansyon w, kouraj ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Espas limyè sa pou kreyasyon revolisyon kadanse esans sakre nou pou ou...

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma
prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity


ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy!
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegrite diyite nou. Nou jwenn sa nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou, nan mouvman revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Se mouvman revolisyon kadanse lanmou, respè ak lajwa ekilib epi entegrite alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout ak tout bagay kadanse lavi. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman revolisyon prezans total ou se sous lajwa ekilib ak entegrite alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Kadanse lanmou, respè, entegrite alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou nouri kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè, kouraj pou lajwa ekilib ak entegrite alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak fòs esans sakre nan prezans total nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip epi toujou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis lajwa ekilib ak entegrite nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite diyite nou epi kite eritaj abondans ak revolisyon lanmou, respè, entegrite, fòs gadyen esans sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.

° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts