Kadanse mwen se konkèt tèt mwen

Onè: Gadyen Kadanse Lawonn Sakre Nou > Enèji LaviNou se Youn > Kadanse Mwen: Tilarenn Solèy (Turenne Joseph), ki moun mwen ye | Pou pitit gason m, pitit gason nou ak pitit fi nou, oumenm

Kadanse mwen se chemen konsyans chak mouvman pou konkèt tèt mwen.

Se chemen pou m rekonèt vwa mwen ki valid. Se wout revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Kadanse m se chemen konkèt tèt mwen, pou mwen pi byen viv prezans total mwen.

Konkèt tèt nou se chemen pou nou viv prezans total nou, kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou anfòm.

Viv prezans total nou se reyònman pwofonde nou nan tout bagay. Fè reyonnen pwofonde enèji limyè nou se deploye vibrasyon esans nou ki pa fèt pou ret antere, gaspiye.

Kadanse nou se kannal resous total kapital fondamantal inivèsèl pou ede nou.

Nenpòt ki kote w ye, nenpòt ki pozisyon w nan lavi, kadanse w se yon baz natirèl pou bon jan kalite viv ak pwisans rèy chèfmèt tèt ou, lasante total, libète espirityèl, byennèt kò ak lespri individyèl epi kolektif, travèse dimansyon tan, epi plis toujou...

Kadanse konkèt tèt nou pèmèt pwisans prezans total nou toujou aksesib fasil. Kadanse konkèt tèt nou, se kannal pou nou touche pwofonde nou.

Kadanse mwen kenbe m fèm ak konsyans vibrasyon enèji natirèl pa m epi fòs jouvans mwen.

Mwen se Tilarenn Solèy, apranti etnoloji kadanse nou

...Yo te konn rele m tou Turenne Joseph

Ti chape sou biografi mwen

Mwen kadanse nanm mwen, mwen vin santi epi konnen mwen se moun valè total tout bon.

Mwen se apranti etnoloji kadanse nou. Mwen fèt ak vokasyon pou etnoloji kadanse nou sa a ke mwen devlope ak fòmasyon pratik epi aprantisaj otonòm. 

Mwen se yon sèl manman. Se mwen k frape, se mwen k reponn kòm potomitan fanmi an selon volonte m ak tout konsyans mwen epi nan sibkonsyan m. Mwen deklare byen bonè nan adolesans ke mwen vle gen timoun men mwen pa vle gen mari, malgre rèv lanmou yon konpayon.

Mwen devlope kapasite m pou m sèvi nou tout sou enflyans fòs nesesite m wè, pou wonn sakre byennèt ak lafòm total, individyèl epi kolektif, avèk entegrite.

Kadanse m se chwal batay mwen depi m piti, paske li toujou ban m elan pou m kadanse lavi a san kontrent, andepi de mak san valè, moun atravè kilès mwen louvri je sou tè sa a, enprime sou mwwen.  

Mwen kadanse nanm mwen, mwen vin santi epi konnen mwen se moun valè total tout bon.

Pearl Primus kominike santiman mwen byen...

''Olye mwen grandi krochi anndan mwen tankou yon vye pye bwa defòme, mwen kadanse kolè m ak dlo nan je m.''  

 Pearl Primus

Apenn mwen mache, mwen defye tout sa ki kanpe nan wout mwen pou m al nan bal kay granparan patènèl mwen.

Ti jenn famm, mwen pran leson balè jaz epi mwen reve kadanse ak pwofesyonèl tankou Louise Lapierre, Eddy Toussaint, Alvin Ailey...

Gran jenn fi, nan kadanse filozofi vodou, mwen reyalize ak emèvèyman ke rit kè m ak rit tanbou yo se youn, ke vibrasyon rit orijin mwen se refleksyon nanm mwen. Jès yo ak sa yo vle di fè m santi esans fondas mwen jouk nan zantray mwen.

Se konsa, plizyè jenn avè m nou vin fonde twoup kadanse nou, Gwoup Kiskeya, nan kole zepòl pou nou viv bèl mèvèy sa yo pi djanm. Plis nou aprann kadanse orijin nou, plis nou vin entim ak pwòp tèt nou pou nou reyalize bèl sinèji solidarite.

Nou plonje kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou nan sous lakonesans depase tan sila a, ini pandan 10 zan.

Twa epizòd enpòtan vin travèse tankou bouldozè sous lajwa alenfini kadanse nou ki se sous reyalizasyon pwòt tèt mwen tou. 

Apre nesans dezyèm pitit mwen, pi bèl kado lavi a, mwen pran yon gwo chòk trayizon epi viv yon poukont mwen frèt sèk; patènite biolojik rejte epi zanmi gaye, vin pèdi, nan endiferans.

Nan peryòd ti jenn gason premye pitit mwen, mwen te fè fas ak wout ki pi difisil li te sanble m lè sa a, nan anbiskad sosyete sou kesyon lafanmi, lavi sosyal, ekonomik, marijuana epi pwoblèm rasyal.

Nan lavi pwofesyonèl mwen kòm yon ajan planifikasyon finansye ak Group Investors, mwen vin kole nan labirent biznis moun san figi.

Odela, kadanse revolisyon lanmou ak respè ankre nan lapèl nanm mwen ke m te kòmanse reponn ak Gwoup KiskeyaGwoup Kiskeya se premye ekspeyans biznis nan dyakout mwen epi motè bèl vizyon reyònman entènasyonal Gadyen Kadanse Lawonn Sakre Nou.

Mwen depase 50 lane epi enèji vital kadanse mwen toujou kenbe m djanm, ban m elan alenfini menm jan ak lè mwen te gen 5 an.

Kadanse mwen toujou yon elan lanmou alenfini ak kè toujou plis konsyan. Olye mwen fè lagè tout kote m pase, mwen pito repann pwisans kadanse nou pou ekilib ak amoni alawonnbadè.

Tout bagay kòmanse ak yon entansyon.

Mwen pi plis devlope vokasyon m nan aprantisaj otonòm, anpil fòmasyon pratik epi edikasyon sou etnoloji ak fim etnografik.

Mwen rekonèt valè pwòp tèt mwen epi kouraj mwen ak enèji m pou m pase annaksyon, aprann epi pwodwi kalite, sèlman kalite, toujou kalite.

Vizyon kadanse mwen toujou aklè pou byennèt total kapital. Mwen swiv chemen sa a malgre tout baryè mwen jwenn sou wout mwen. 

Vitalite m se fòs rasanbleman.

Angajman m pou kreye bèl anvironman ak amoni epi lajwa fondamantal alenfini, se sous motivasyon.

Mwen mache ak serenite epi volonte simaye respè ak lajwa nan kouraj lanmou.

Sou vibrasyon pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, mwen vle pou nou tout kadanse nan limyè tout potansyèl prezans total nou, lib.

Tilarenn Solèy se non Sajès Manbo mwen resevwa nan yon etènèl sonj je klere.

Rele m Tilarenn Solèy.

Tout bagay kòmanse ak yon entansyon

Paske m santi l nan zantray mwen, mwen pran angajman pou m swiv chemen esans verite nou tout genyen anndan nou.

Mwen kite kouran kadanse mwen koule lib.

Mwen louvri nanm mwen, kite l pran zèl. 

Mwen alekout esans vibrasyon mwen pou ranfòse lyen ak zansèt yo.

Chak mo, chak jès, ap kadanse, ap pran elan nan linivè.

Mwen konprann nou dwe mèt pwòp tèt nou. 

Enèji mwen poze pou m manifeste ak lapawòl mwen toujou enpekab sa m fèt pou m pataje.

Pataj sou kadanse mwen

M ap transmèt tout sa mwen konnen, tout sa mwen aprann atravè kadanse mwen, sou fòs rasin eritaj zansèt yo pou nou viv prezans total nou, lib.

N ap elve konsyans mouvman nou toujou plis.

Se kesyon kilès nou ye epi kijan n ap grandi.

Se kesyon boujonnen ak fòs vanyans epi kouraj epi sajès.

Okenn lapenn, ni fache, ni resantiman p ap janm jwenn plas pou gate jwisans jounen otantik tout bon sila a.

Esans kadanse mwen

Mwen angaje nèt epi se ak ekzanp m ap bay limyè mwen pou ede nou tout nan klere chemen an.

Mwen poze kò m ak kè m pou mwen oze briye tou limen. 

Revolisyon kadansenou.com se pou ou pou w jwi prezans total ou san kondisyon, pou w apresye, entegre epi pataje lib elibè.

Pou mwen, se yon espas ki louvri sou lemonn antye pou mwen pran elan pou poze fondas mouvman entènasyonal inivèsèl, Gadyen Kadanse Lawonn Sakre Nou.

Kòm Nou se Younkonkèt tèt youn se fondas pou kwasans individyèl ak kolektif nou tout.

"Li miyò pou fè konkèt, rèy, chefmèt tèt ou pase ou genyen mil batay. Viktwa w sou tèt ou se pa w tout bon. Ni zanj, ni demon, ni syèl, ni lanfè paka retire l.''  

~  Buddha

Kadanse mwen sou wout lavi a

Kadanse mwen se konkèt tèt mwen tout kote m pase ak nan tout sa m ap fè.

Mwen rekonèt chemen an toujou gen valè depi nou rete otantik ak nanm nou epi nou aprann pran plas nou avèk entegrite.

Se yon demach entegral ki bezwen pou tout baryè atè. 

Se yon vwayaj ki mande pran chemen ekilib ak amoni sou tout wout.

Kadanse nou, se yon sous enspirasyon vital, pou nou kreye ak ekilib epi amoni, byennèt ak lafòm total epi richès alenfini. 

Mwen chwazi kadanse pou nou vibre ak tout nanm nou, pou zèt nou toujou reyonnen ak tout grandè li ak byennèt epi lafòm total entegral kapital. 

Mwen chwazi kadanse pou nou entegre toujou pi byen fòs revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik prezans total nou ak konsyans mouvman nou, nan chak moman, toulejou.

E oumenm?

Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Pale pawòl eksperyans ou, entansyon w, kouraj ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy /viktwa /defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Limyè gadyen kadanse lawonn sakre nou pou ou...

Jalon kadanse mwen

Mwen depase 50 lane epi enèji vital kadanse mwen toujou kenbe m djanm, ban m elan alenfini menm jan ak lè mwen te gen 5 an.

Jalon kadanse mwen se :

 • Timoun, an pati yon sèl pitit, premye nan tout klas, alafwa rebèl e ki akomode fasil

 • Imigrasyon sot Ayiti rive Kanada kote kadanse mwen vin pran enèji konplèks idantite

 • Fòmasyon san rete ak devlopman nan tradisyon kadanse Ayiti
   
 • Kreyasyon ak devlopman twoup kadanse nou, Gwoup Kiskeya

 • Inisyasyon entansif, Pwogram ete kadanse kontanporen, balè, chante epi tanbou ak Groupe de la Place Royale

 • Manman pou kont mwen de fwa

 • Echèk rèv mwen pou m vin pedyat, pwofesè atizay, grandèt nan literati pou timoun, epi pwofesyonèl aeronotik

 • Enfiltrasyon lemonn biznis ak ekspètiz nan kontablite, administrasyon epi finans

 • Bay leson tradisyon kadanse Ayiti epi inisyasyon sou rit Afrik ak Karayib 
   
 • Pwogram fòmasyon ak antrennman atistik epi pwofesyonèl kadanse nou nan Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Atelye entansif ete,Tambours et Danse nan Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Chanjman de salarye nan administrasyon ak kontabilite pou estil lavi travayè endepandan nan domèn planifikasyon finansye

 • Inisyasyon Salsa epi Capoeira nan Studio Danse Montréal

 • Evolisyon sit web sa a pou nou pataje, sou kadanse lanmou, respè ak kouraj, epi kòm biznis anliy*.

 • Kontribisyon kadanse nou nan pwogram aktivis 

 • Militan pou solidarite ak Ayiti pou jistis, diyite, reparations

Mwen depase 50 lanne epi enèji vital kadanse mwen toujou kenbe m djanm, ban m elan alenfini menm jan ak lè mwen te gen 5 an.

Jan mwen kadanse toujou yon elan lanmou alenfini ak kè toujou plis konsyan. Olye mwen fè lagè tout kote m pase, mwen pito repann pwisans ekilib ak amoni kadanse nou.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou! ♥ Limyè gadyen lawonn sakre kadanse nou pou ou...

Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Pale pawòl eksperyans ou, entansyon w, kouraj ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy /viktwa /defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Limyè gadyen kadanse lawonn sakre nou pou ou...

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...
* enfòmasyon nesesè
mail fòma


* an anglè

** an fransè

Kadanse mwen se konkèt tèt mwen

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo nan pwisans konsyans gadyen lawonn sakre kadanse nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout ak tout bagay kadanse lavi. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman prezans total ou se sous ekilib ak amoni alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou, Respè ak Kouraj alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak kouraj pou ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou, fòs gadyen kadanse lawonn sakre nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè, kouraj ak abondans, fòs gadyen lawonn sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.
° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts