Kadanse revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou ekilib epi amoni alawonnbadè

Onè: Kadanse Gadyen Wonn Sakre Sivilizasyon Nou > Kadanse Revolisyon Lanmou, Respè ak Kouraj ekri pa Tilarenn Solèy (Turenne Joseph) | Pou pitit gason m, pitit gason nou ak pitit fi nou, oumenm

Ekilib epi amoni byen sere nan pwisans konsyans mouvman nou.

Pwisans konsyans mouvman nou menmen nou nan chemen revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou nou viv prezans total nou nan chak moman, lib elibè.

Anliyen w ak lesansyèl. Fè kò ak kò w. Viv aspirasyon w nètale. Libere lajwa fondamantal lapawòl pwisans entèn ou. 

Viv pèsepsyon lavi w nan kadanse w, kle metrès prezans total ou lib. 

Kadanse nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou viv pwisans prezans total nou.

Kadanse nou mete nou djanm ak lajwa ki moun nou ye tout bon pou nou viv ekilib ak amoni sòti nan nannan rive nan langaj kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou.

Nan espas sa a n ap pataje ak lemonn antye, pi byen konprann ansanm epi deplwaye lajwa fondamantal eritaj kadanse prezans total nou. 

Anliyen w ak lesansyèl. Fè kò ak kò w. Viv aspirasyon w nètale. Libere lajwa lapawòl pwisans entèn ou.

Lesansyèl se pataj ak kè lavi nou

Isit la nou fouye lakonesans ak byen konprann.

Mouvman nou, kadanse nou, nan kò tankou ak pawòl, degaje langaj nou chwazi nou ye.

Mouvman nou kenbe pwisans revolisyon espirityèl, kiltirèl, sosyal, politik epi ekonomik.

Kite tout zèt ou viv chak moman.

 Kite rit nanm chak mo ba w zèl

OBJEKTIF NOU

  • Nouri vibrasyon konsyans chak mouvman nou. 

  • Apresye enèji vital nou, esans lajwa fondamantal prezans total nou. 

  • Entegre rit souf nou pou bawomèt swen tèt nou. Konprann kijan pou nou pi byen touche enèji vital nou pou nou pi byen viv chalè chak jou nan chak moman.

  • Pataje ak milenè, jenerasyon X, Y epi Z pou nou kore konbit tèt ansanm epi lyannaj solidè.

  • Deplwaye konfyans nan ekilib ak amoni alawonnbadè ki vin natirèl kòmsadwa.

(Se bagay solid nèt lè nou kanpe djanm nan lakonesans konkèt tèt nou. Se mayifik lè nou ka aprann ansanm. Se ektraòdinè sa nou ka reyalize nan mete eksperyans nou, énèji, fòs, kouraj, lanmou ak respè nou an komen.)

VISYON NOU

  • yon espas lakay pou nou rechaje

  • yon espas akèy pou nou poze, rekonèt epi fè kò ak lajwa fondamantal konkèt tèt nou

  • yon espas limyè pou swen tèt nou onèt

  • yon espas pataj  prezans total nou sou kadans konsyans chak mouvman nou lib

Kadanse nou...


  Nou bezwen fè kò ak kò nou.

  Nou bezwen libere lajwa fondamantal lapawòl pwisans entèn nou.

  Nou bezwen anliyen nou ak lesansyèl. Nou bezwen viv aspirasyon nou nètale.

  Nou bezwen eksprime tout sa nou ye tout bon.

  Nou bezwen pataje kwayans nou, kè sote nou ak valè nou.

  Nou bezwen balanse ekilib kò ak lespri nou.

  Nou bezwen tolerans toutotan ak disiplin pou nou pi byen ko-evolye nan linivè.

  Nou bezwen kadanse lanmou, respè ak kouraj. Nou bezwen fè kò ak kò nou. Nou bezwen libere lajwa fondamantal lapawòl pwisans entèn nou. Nou bezwen anliyen nou ak lesansyèl. Nou bezwen viv aspirasyon nou nètale. Nou bezwen eksprime tout sa nou ye tout bon.

Nou bezwen pataje kwayans nou, kè sote nou ak valè nou. Nou bezwen balanse ekilib kò ak lespri nou. Nou bezwen tolerans toutotan ak disiplin pou nou pi byen ko-evolye nan linivè. Nou bezwen kadanse lanmou, respè ak kouraj. 

Tout rit kadanse ki genyen nan lemonn fèt pou reponn bezwen sa yo.

Tout moun ka rekonèt valè kadanse nou pou lavi nou.

Li gen sous divinite.

Li bay plezi bèl detant.

Li founi kannal pou reyònman vibrasyon lèzom.

Li transmèt pi plis pase sa nou wè ak je nou. 

Fòs li nouri fondas nanm nou.

Ènèji li depase kò ak tan.

Ou dakò?

Pearl Primus di aklè kouman kadanse nou aprann nou dekouple tan an epi transande tout baryè ki kapab egziste:

"Rit kadanse se pwofesè mwen, ak pasyans depi toujou, 
li montre mwen diyite, bèlte ak fòs ki genyen nan eritaj kiltirèl zansèt mwen yo, tankou yon pati esansyèl nan bèl eritaj tout limanite''.         

Pearl Primus
My Statement in Accelerated Motion Dance History


Ki vize iltim nou?

Rit nanm nou se esans enfini enèji lavi nou

N ap konekte ak moun toupatou sou latè. N ap fè aprantisaj nan eksperyans lan. N ap pataje richès la.

N ap bati ansanm yon revèy konsyans alenfini

N ap pran plis konfyans pou nou apresye tèt nou ak prezans nou nan tout kilti nan lemonn epi nan linivè. 

N ap mache konnen tradisyon kadanse zansèt nou yo ak fason yo janbe rive nan mouvman tout kilti, atizay kontanporen epi modèn.

N ap apresye lafwa ak mistè yo, alòske nou kenben, oubyen nou reveye, pwòp fondas nanm nou.


Rasin Mapou ak Azor deplwaye eritaj kadanse zansèt nou yo pou chante nesite règleman sou chemen prezans total nou

Nou tout louvri je nou sou tè sa a kòm yon kokenn mèvèy mirak. Se sa nou toujou ye.

Pi lwen pase resanblans nou ak diferans nou, nou tout konekte ak dlo, tè, dife, lè epi divinite.

Nanm kadanse nou konekte nou pou nou entegre tout eleman ki nan lavi pou nou kapab jwi, toujou pi byen, fondas nou, enèji lavi nou.

Eritaj kadanse nou, rit nanm nou, se esans enfini enèji lavi nou. Enèji lavi nou se limyè nan tout aksyon nou pou nou toujou touche pwisans entèn nou.

Kijan nou jwi bèl eritaj sila a tout bon?

Pa enkyete w de laj ou, abilite w ak fòm fizik ou. Ou kapab santi jouk nan zantray ou fòs eritaj kadanse nou pote epi entegre benefis yo, byen natirèl, atravè rit.

Ou kapab santi jouk nan zantray ou fòs eritaj kadanse nou pote epi entegre benefis yo atravè rit

Nou konnen rit chita toupatou nan lavi nou. 

Rekonèt pwisans natirèl rit anndan w, se viv chalè chak moman an amoni ak vibrasyon souf ou. 

Nou bay tèt nou mwayen pou nou pran plis konsyans ak jès senp tankou rityèl lematen, antrennman, obsève lanati, mete nou anmouvman, mache.Nou devlope tout potansyèl kapasite enèji lavi nou ak rit, lè nou prezan, nou aprann apresye li epi entegre fòs li byen:

Nou prezan 

lè nou la ak tout zèt nou, san prejije, san nou pa dekoupe sansasyon nou.

Nou aprann apresye 

sa ki fè tout kò nou ak tout nanm nou reponn pozitif.

Nou kontinye aktive enèji pozifif lavi nou pou nou plis pwofonde li.

Nou rafine konsyans nou epi entegre fòs rit yo toujou pi byen.

Nou devlope tout potansyèl kapasite enèji lavi nou ak rit

3 kle esansyèl...

Ou bezwen fè kò ak kò w. Ou bezwen libere lajwa fondamantal lapawòl pwisans entèn ou. Ou bezwen anliyen w ak lesansyèl. Ou bezwen viv aspirasyon w nètale. Ou bezwen balanse ekilib kò ak lespri w. Ou bezwen tolerans toutotan ak disiplin pou w pi byen ko-evolye nan linivè. Ou bezwen kadanse lanmou, respè ak kouraj alenfini.

Ou vle gen plis anpriz sou tan yo ak pwòp tan w. Ou vle plis estim ak konfyans. Ou vle pran pi bon swen tèt, kò w ak anvirònnman w. Ou vle jwi lajwa lakontantman ki moun ou ye tout bon. Ou vle toujou pi byen kadanse lanmou, respè ak kouraj.

3 kle esansyèl eritaj kadans nan pouswit lakontantman lavi nou: prezans, apresye, entegre...

Men 3 kle esansyèl:

Kle sa yo kenbe pwisans eritaj lafòm total kapital epi byennèt k ap reyonnen alawonnbadè nan tout aspè lavi w.

Prezans nou ak konsyans mouvman nou pote fòs revolisyon pou nou toujou apresye tèt nou pi byen epi reyònman nou nan linivè.

Konsyans mouvman nou kapab avive pwisans fòs enteryè nou, kè, kò, tèt, lespri ak nanm nou an amoni.

Nou jwi pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou lè nou entegre fòs prezans total nou ak tout pwodondè lajwa konsyans mouvman nou.

Nou mache fèm nan chemen inivèsèl pi gran patrimwan nou. 

Kapasite iltim kadanse nou mete nou djanm ak ki moun nou ye tout bon

Onè! Pran plas alèz...

Se privilèj pa nou pou nou santi nou an pouvwa nan jounen sa a sou kadans prezans total nou. 

Se bèl plezi tout bon pou mwen sèvi nou nan espas kwaze chemen sila a.

Nou nan pataj ak konviksyon tout fòs enèji pozitif rit nanm nou.

N ap rejwenn tout kominote sou planèt la. N ap resevwa epi simaye pawòl kadanse nou

N ap mache  konnen sou wonn sakre, enèji lavi nouvèvèy, lekòl epi tradisyon

N ap aprann danse epi etidye byenfè antrenman.

N ap entegre lemonn entye nan tout repètwa rit kadanse.

N ap devlope lakonesans tèt nou pi plis. N ap jwi ekilib epi amoni nan lajwa swen tèt nou pou konkèt tèt nou ak prezans total sou kadans konsyans mouvman nou.

N ap rejwenn, epi pataje, pi fò, pi fon, limyè nou toujou ye.

Pale pawòl ou! Youn di lòt! Pataje nètale!
Poze kesyon, bay repons kè w, kò w, lespri w ak nanm ou santi, ou viv. Kite maji nanm kadanse w deplwaye.

Kapasite iltim kadanse nou mete nou djanm ak ki moun nou ye tout bonKontni espas sila a

Pran konsyans se zafè kò 

 ~  Françoise Dolto

Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Pale pawòl eksperyans ou, entansyon w, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy /viktwa /defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, kadanse w pou lavi...

Limyè kadanse nou pou ou...


Kadanse revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou ekilib epi amoni alawonnbadè

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans konsyans mouvman nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman prezans total nou se sous ekilib ak amoni depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: kadanse Lanmou, Respè ak Kouraj alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak kouraj pou ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans konsyans mouvman nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè, kouraj ak abondans pou tout jenerasyon.° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts