Lekòl kadanse nou se batman kè eritaj patrimwan mondyal nou

Lekòl kadanse nou se batman kè eritaj patrimwan mondyal nou.

Se kote kadanse nou fè nou vwayaje nan tout kilti, kèlkeswa se kè lavi nou oubyen bezwen nou pou aprann danse detanzantan.  

Klas nan lekòl, kèlkeswa kote a, rapwoche nou ak kadanse tradisyon toupatou sou planèt la.

Se yon eksperyans vwayaj kote nou fè fò ak tout zèt nou, ki ba nou plis angajman pase vwayaje nan liv.

Kadanse patrimwan mondyal nou touche nou jouk nan zantray nou. 

Mwen apresye vwayaj nan liv. Mwen apresye vwayaje sou rit kadans.                 

Avèk liv, mwen kite imajinasyon m ale lib ak imaj nan tèt mwen. 

Sou rit kadans yo, se kò m menm k ap viv.

Pou amatè tankou pou pwofesyonèl osnon pou senp plezi danse, depi nan ti lekòl katye rive nan enstitisyon nasyonal, lekòl bon kalite ap ofri eritaj kadanse tradisyon avèk respè, pou lakontantman nou, limye lakonesans epi lemante fòs nou. Tout bon!

Pran plezi pran leson kèlkeswa kote a

Ou pa bezwen lekòl pou w mete kò w an mouvman pou w danse nanm ou.

Aprann pou kont ou, se trè byen. 

Mouvman Street dance mete w nan vibrasyon enèji k ap leve nan fòs chak moman. 

Rityèl kominotè menen w nan kè tradisyon. 

Edikasyon sou entènèt ak klas nan lekòl pèmèt ou viv yon rapò ak eksperyans pèsonèl yon pwofesè osnon yon mantò.

Mwen viv moman mèvèy pou kont mwen, nan plezi tande mizik epi santi mouvman yo ak memwa kò m.

Poukisa pou w chwazi yon lekòl ?

Bon, paske ou ka pèmèt ou, pou yonn.

Epi ou gen anpil chwa anplis ke w ka redwi tan aprantisaj la.

Abityèlman, se teknik, disiplin ak mantora ke w resevwa k ap valide chwa lekòl la.

Se eleman sa yo tou ki plis aji sou diferans yon lekòl ak yon lòt. 

"Mwen byen sangle, mwen p ap foule"

~  pwovèb kreyòl

Viv kirikilòm lekòl kadanse nou, mezi pye w, avèk ou san soulye

Yon klas, lepli souvan anndan, gen estrikti ki tabli dapre planifikasyon leson yo epi kirikilòm lekòl la.

Balè, se yon mòd danse ki popilè anpil.

Men, kirikilòm lekòl yo gen anpil chwa. Si m kòmanse nonmen yo, mwen pap janm fini, ak bollywood rive nan hip hop, danse laten yo, modèn epi kontanporen, tradisyon danse toupatou sou planèt la.

List la gen manch long.

Eksperyans aprantisaj ou depann anpil de konesans, estil ak valè pwofesè a. Epi sa k ap aji tou, se kondisyon klas la menm, tankou kalite planche a, tanperati klas la, limyè atifisyèl osnon natirèl, si gen miwa ou si pa genyen, epi grandè espas la.

Yon kote ki espesyal se Toubab Dialaw nan peyi Senegal. Espas la louvri gran nèt, klas la fèt deyò epi se sab etidyan yo foule. Yo rele li Ecole des Sables. Se Germaine Acogny  ak Compagnie Jant Bi li a ki fonde l.

Kalite sou kisa nou danse ak konesans, estil epi valè pwofesè a gen anpil enpòtans. 

Jwenti w pa dakò travay sou nenpòt bagay. Ou pa vle kase anyen osnon blese kò w tou dousman paske w nan inyorans. 

Epi, pou pwofesè a, mwen gen preferans pou yon moun ki bay tradisyon ak koneksyon kò, nanm ak lespri ak mouvman inivèsèl depase tan, anpil valè.

Yo gen visyon, rapò san jijman epi ouvèti lespri ki fè eksperyans vwayaj nan danse w sanparèy epi nan mesi w tout bon.

Mwen viv eksperyans amoni sa ak Zab Maboungou, yon metrès fanm nan ansèyman danse afriken kontanporen ak Compagnie Danse Nyata Nyata li fonde epi pwogram pwofesyonèl anndan l ke mwen t ap swiv, nan Montreal.

Pran kritè sa yo pou chwazi lekòl ki bon pou ou:

 • repitasyon pwofesè
 • repitasyon lekòl la
 • pri klas yo 
 • vibrasyon jeneral
 • valè
 • rezo lekòl la
 • rapò pwofesyonèl
 • kliyantèl
 • kirikilòm

Itilize repètwa kadanse lekòl pou w wè ki mòd danse ou ta renmen epi jwenn ki kote ki plis nan gou w. 

Pou enfòmasyon rapid, ekri nan motè rechèch ou repètwa kadans nan lekòl. W ap swiv li avèk non kote w vle pran leson yo.  Ou ka ajoute yon mòd danse pou rechèch la gen plis presizyon. Ou ka itilize tou lemonn pou ouvri rechèch la pi laj. 

Balanse chwa w avèk eleman pèsonalite tankou... 

 • kategori lekòl la ak klas epi teknik yo
 • grandè klas yo 
 • estil edikasyon an

Antropoloji mouvman Street dance

Street dance pran sous li nan lavi lavil epi kilti hip hop. Se yon mouvman ki vin tèlman popilè ke jodi a ou jwenn klas yo nan lekòl. Mouvman an simaye tankou lapoud tank pawòl la pale jouk nan media pou rive sou kadanse nan fim.

Eske w konnen fim ki gen dance battles tankou Step Up, Step Up Revolution, You Got Served, Honey, Street Dance...?  

Yo ban nou vibrasyon ki fò epi solid. Mwen gade fim yo ak gason m yo ak bèl plezi nèt.

Konsèp ofri kadans Street dance nan lekòl fè mwen vini sou yon tandans fò pou pran kadans ki egziste deja epi voye yo monte gendelè yon tijan diferan, gendelè tankou yon kreyasyon pèsonèl ou pou tabli yon nouvèl vag.

Kote antropoloji, danse popilè nou jwenn lekòl jodi a pran rasin yo nan tradisyon danse.

Chemen yon jenn fanm tankou Fatima Robinson ki se yon gran koregraph, se reflè evolisyon street dance ak kilti hip hop depi elan yo te pran jis yo rive nan rekonesans entènasyonal epi enplantasyon nan kilti lajenès toupatou sou planèt la. 

Bravo pou pwogram kadanse pou jenn yo

Mwen apresye pwogram kadanse pou jenn yo paske mwen gen anpil afeksyon pou lajenès anjeneral.  

Tablo Pinterest Pwogram kadanse jenn mwen an, se yon bon referans sou progwam ke mwen konnen.

Mwen gen anpil konsiderasyon pou Dansepyenu an Ayiti, C.D.C. La Termitière nan peyi Burkina Faso, The children of Angkor nan peyi Cambodge, Moving Into Dance MOPHATONG nan Afrik Disid, epi Aochan Kreyòl an Ayiti ak Brezil.

Lajenès se yon peryod gran defi pou jenn yo epi pou kominote yo.

Jenn k ap fè aktivite fizik gen bon konsantrasyon lespri, yo kannalise enèji yo epi yo devlope konesans pwòp tèt yo, ki fè yo byen konprann zèt yo ak fòs epi feblès yo. Danse bay benefis sa yo epi plis... 

Tankou dikton an di: vwayaj fòme lajenès.

Se konsa tou ak vwayaj nan lekòl kadanse nou ki aksesib fasil epi ki ofri bèl fason pou nou dékouvri richès eritaj kilti nou ak tout lòt kilti nan lemonn. 

Kominote ki pran konsyans mouvman nou konprann byen ke pi bon envestisman nou ka fè se nan lajenès. 

Lekòl kadanse nou louvri pou kliyantèl lajenès paske se yon mache ki gran anpil. 

Individi ak gwoup aktivis envesti nan pwogram pou lajenès ki ofri bon pri osnon ki gratis pou timoun ak jenn gason epi jenn fi, yon lajenès ki byen souven nan kondisyon lavi ki ka baskile fasil.

Nou jwenn pwogram kadanse pou jenn nan:

 • Kirikilòm espesyal pwogram atizay nan lekòl primè, segondè, kolèj, inivèsite, entèna.
 • aktivite kominotè
 • festival
 • lekòl kadanse nou

Lekòl kadanse nou ak pwogram pou jen osnon kadanse nan espas kominotè, bay lajenès bèl edikasyon epi yon baz solid pou viv bèl eksperyans lavi ak sipò pou yo grandi anfòm epi an fòs. 

"Yon moun ki resevwa bòn edikasyon ap ka chante epi danse bèl fason kè kontan"

~   Platon


Lekòl kadanse nou se batman kè eritaj patrimwan mondyal nou

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou! ♥
Limyè pou kreyasyon revolisyon kadanse esans sakre nou pou ou...

Depoze w. Pale ak rit pawòl kè ak kò w, jan w pito...

Rakonte eksperyans ou, entansyon w, kouraj ou, angajman w, lanmou ak lajwa w.

Pataje vèvèy, viktwa, defi prezans total ou pou konkèt tèt ou, depoze defi kadanse esans ou...

Limyè kreyasyon revolisyon kadanse esans sakre nou pou ou...

Wè sa nou deja pataje...

Kenbe kontak...

* enfòmasyon nesesè
mail fòma
prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity


ONÈ ! Mwen se Tilarenn Solèy !
Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo nan pwisans konsyans nou se gadyen esans sakre kadanse nou epi revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse revolisyon lanmou, respè ak kouraj pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadanse latè, linivè epi lenfini.
Nou tout ak tout bagay kadanse lavi. Kadanse w se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman revolisyon prezans total ou se sous ekilib ak amoni alawonnbadè depase tan.

Fokis Enèji lavi mwen pou nou: Revolisyon kadanse lanmou, respè ak kouraj alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon pozitif lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse lanmou, respè ak kouraj pou ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou, fòs gadyen kadanse esans sakre nou. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans nou ak pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kè, kò, tèt, lespri ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj revolisyon lanmou, respè, kouraj ak abondans, fòs gadyen esans sakre kadanse nou, pou tout jenerasyon.


° Kadanse prezans total nou - moman majik/ | ° Danse ta pleine présence - moments magiques/ | ° Dance your mindful total presence - magic moments/ | revolisyon kadansenou.com

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w/ Partage tes pensées/ Share your thoughts